top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תטכנאי מחשבים בראשון לציון

פורמט


הוא תהליך הכנת אמצעי לאחסון נתונים מסוים (כגון דיסקט, דיסק קשיח או זיכרון הבזק) או מחיצה לשימוש. בפעולה זו כותב המחשב את מערכת הקבצים שנבחרה לתוך אמצעי האחסון. במקרים רבים האתחול משמש למחיקת מערכת הפעלה קיימת, או את כל הנתונים אשר קיימים באותו הכונן. למעשה, האתחול אינו דריסה של המידע שבתוך המחיצה או התקן האחסון, אלא מחיקה של מערכת הקבצים הכוללת את רישום הקבצים שבה. מסיבה זו, במקרים רבים ניתן להשתמש בכלים מתקדמים על מנת לשחזר חלקים מהנתונים בכונן שעבר אתחול, כל זמן שלא נכתבו על ההתקן או המחיצה נתונים אחרים.

קיימות מספר דרכים לפקוד על המחשב לבצע אתחול. חלקם דרך ה או דרך פקודה פשוטה ב. תחת מערכת חלונות ניתן לבצע אתחול דרך חלון שורת הפקודה, דרך מאפייני הכונן (אם המחיצה אינה מחיצת מערכת) או בעזרת דיסק התקנה של חלונות.

אתחול אפשרי גם דרך תקליטון אשר הוכן מראש, הכולל מערכת הפעלה אשר נטענת בעליית המחשב ומכילה כלי אתחול. לדיסקים אלו מוכנסים לרוב גם כלים ועזרים שונים המסייעים בשחזור מערכת הפעלה הקודמת, או מסייעים בהתקנה של מערכת הפעלה חדשה.

#דיסקקשיח #ווירוסים #וירוסבמחשב #טכנאימחשבים #טכנאימחשביםבבתים #טכנאימחשביםבחולון #טכנאימחשביםבנסציונה #טכנאימחשביםבראשוןלציון #טכנאימחשביםבתלאביב #טכנאימחשביםחולון #טכנאימחשביםעדהבית #טכנאימחשביםתלאביב #לוחאם #פירמוטהמחשב #מחשבים #תיקוןמחשבים #תיקוןהמחשב #תיקוןמחשביםראשוןלציון #שרותימחשוב #טכנאימחשביםתלאביב #טכנאימחשביםבתים #תיקוןמחשביםבבתים #תיקוןמחשביםתלאביב #wwwpc4vipcom #pc4vipcom #pc4vip #טכנאימחשביםבגושדן #ראוטר #תיקוןמחשביםבאזור #תיקוןמחשביםנסציונה #שדרוגהמחשב #תיקוןמחשביםבחולון #חומרהותוכנה #טכנאימחשביםרמתגן #זיכרון #תחזוקתמחשב #רכיביהמחשבהאישי #טכנאימחשביםראשוןלציון #טכנאימחשביםבאזור #תיקוןמחשביםבראשוןלציון

bottom of page